การผลิตที่ ELGi เป็นการดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด มีความน่าเชื่อถือ และยั่งยืน กระบวนการรวมตัวตามแนวดิ่งของเราเพิ่มขีดความสามารถการผลิตของเราอย่างมาก ช่วยให้เรารักษามาตรฐานคุณภาพในระดับสูงสูงและนำเสนอนวัตกรรมการออกแบบและความยืดหยุ่นอยู่เสมอ